чешский                                          čeština


Cz  (source)

 

Pokud potkáte v přírodě medvěda,

neznamená to automaticky, že na vás

jistě zaútočí. Medvědi nepovažují člověka

za svoji potravu, a pokud mají možnost,

raději se mu vyhnou. Při většině setkání

s lidmi tak medvěd většinou hned uteče.

 

Medvědi mohou začít způsobovat problémy, pokud si zvyknou na lidskou přítomnost

a potravu, která pochází od lidí. K tomu

může dojít především u horských chat, rekreačních středisek nebo v obcích

v blízkosti lesa, kde se medvěd vyskytuje.

Díky svému vynikajícímu čichu je lákán především zapáchajícími odpadky (např. kuchyňskými zbytky) i na velkou vzdálenost. Pokud medvěd takto objeví snadno dostupný zdroj potravy, snaží se ho využít v maximální možné míře. Rychle si zvykne vracet se

k takovému místu a přitom ztrácí

přirozenou plachost.

 

Ke konfliktu může dojít, pokud se medvěd

při blízkém setkání s člověkem cítí ohrožený,

a při sebeobranné reakci, pokud byl

překvapen, vyrušen nebo vyprovokován.

 

Pravděpodobnost, že k takové situaci dojde,

lze snížit respektováním doporučených

pravidel chování v oblastech, kde se medvědi vyskytují. V již nastalé situaci pak může

vhodná (či nevhodná) reakce člověka rozhodnout o výsledku setkání. Medvěd je

zvíře, které se řídí svými instinkty a

okamžitými náladami- v těchto situacích

tedy musí být člověk tím uvědomělejším,

kdo vhodně a přiměřeně zareaguje.

Ru (перевод)

 

Если вы встретили в дикой природе

медведя, это не означает, что на вас автоматически нападут. Медведи

не воспринимают человека как свою добычу, и, если имеют возможность, избегают встреч с ним. В большинстве случаев при встрече с людьми медведь уходит.

 

Медведи могут представлять проблемy,

если привыкают к присутствию человека

и пище, которую люди оставляют. В первую очередь это может произойти у хижин

в горах, около рекреационных зон либо просто вблизи леса, где водятся медведи. Благодаря своему превосходному обонянию медведь с большого расстояния чует пахучие отходы (например, пищевые отбросы). Если медведь обнаружил такой легкодоступный источник пищи, он постарается использовать его в максимально возможной мере. Он 

быстро привыкает возвращаться

к такому месту и при этом теряет

природную осторожность.      

 

До конфликта может дойти, если медведь чувствует угрозу при близкой встрече

с человеком, прибегает к самозащите,

когда его застали врасплох, либо, если

он был потревожен или спровоцирован.

 

Вероятность подобной ситуации можно снизить соблюдением рекомендованных правил поведения в районах, где обитают медведи. В том случае, если человек уже оказался в этой ситуации, только его надлежащая (или не надлежащая) реакция может решить исход встречи. Медведи – это животные, ведомые своими инстинктами

и сиюминутными рефлексами, и в данной ситуации только человек может повести себя правильно и разумно.