Биология.                      Biology.


Плотоядные растения.

Carnivorous plants.

En (source)

 

Carnivorous plants are fascinating because,

even when they are not trapping insects, their unusual forms are intriguing. However, you

should not collect plants in the wild because

most of them are relatively rare. Habitat destruction and over collection are two

of the greatest conservation threats to

carnivorous plants. If you are interested

in growing carnivorous plants in your home, purchase the plants from a reputable grower

who uses tissue culture or vegetative means culture or vegetative means to grow the plant,

or starts them from seeds. 

 

Unraveling the story of carnivorous plant evolution and ecology has occupied biologists

for centuries. Charles Darwin's extensive experiments confirmed the carnivorous

habit for several genera. Carnivory has

been documented in at least 9 plant families

and 600 species. 

 

We now know that the carnivorous habit

evolved independently in many plant lineages. Pitfall traps evolved independently in four

plant groups (the eudicot orders Caryophyllales, Oxalidales, Ericales, and the monocot family Bromeliaceae), and sticky traps, in at least

three (the Caryophyllales, Ericales, and Lamiales). These are examples of convergent evolution.

In contrast, the snap trap and lobster-pot traps evolved only once among carnivorous plants.

In the descriptions below, the plant groups

and names follow the Angiosperm Phylogeny Group II (1993). 

Ru (перевод)

 

Плотоядные растения удивительны,

потому что их необычная форма завораживает, даже когда они не ловят насекомых. Тем не менее, не стоит брать растения из дикой природы, так как большинство из них довольно редки. Разрушение среды обитания и чрезмерный сбор являются двумя наибольшими угрозами для сохранения плотоядных растений. Если вас интересует

выращивание плотоядных растений

в домашних условиях, приобретайте

их у проверенных заводчиков, которые применяют тканевую культуру,  либо вегетативные методы размножения растений, либо вырастили их из семян.  

 

Изучение эволюции и экологии

плотоядных растений занимало умы биологов на протяжении столетий.

По результатам многочисленных опытов Чарльза Дарвина утвердилось разделение плотоядных растений на несколько родов. По крайней мере, было описано 9 семейств растений и 600 видов.

 

Сейчас нам известно, что плотоядные растения эволюционировали независимо друг от друга и разнятся по своему происхождению.  Ловчие «кувшины» развились независимо в четырех

порядках растений (клада эвдикотов Гвоздичноцветные, Кисличноцветные, Верескоцветные и принадлежащее

к однодольным семейство Бромелиевые), «липкие ловушки», по крайней мере,

в трех (Гвоздичноцветные, Верескоцветные и Ясноткоцветные). Это примеры конвергентной эволюции. Захлопывающиеся ловушки и ловчие пузырьки, напротив, развились лишь

среди плотоядных растений. Ниже приведены описания порядков растений

и наименования на основе данных

группы филогении покрытосемянных II

(APG II; 1993).  Поведение бурого медведя.

The brown bear's behavior.

Cz (source)

 

Pokud potkáte v přírodě medvěda, neznamená

to automaticky, že na vás jistě zaútočí. Medvědi nepovažují člověka za svoji potravu, a pokud

mají možnost, raději se mu vyhnou. Při většině setkání s lidmi tak medvěd většinou hned uteče.

 

Medvědi mohou začít způsobovat problémy, pokud si zvyknou na lidskou přítomnost

a potravu, která pochází od lidí. K tomu

může dojít především u horských chat,

rekreačních středisek nebo v obcích v blízkosti lesa, kde se medvěd vyskytuje. Díky svému vynikajícímu čichu je lákán především zapáchajícími odpadky (např. kuchyňskými

zbytky) i na velkou vzdálenost. Pokud medvěd takto objeví snadno dostupný zdroj potravy,

snaží se ho využít v maximální možné míře.

Rychle si zvykne vracet se k takovému místu

a přitom ztrácí přirozenou plachost.

 

Ke konfliktu může dojít, pokud se medvěd

při blízkém setkání s člověkem cítí ohrožený,

a při sebeobranné reakci, pokud byl překvapen, vyrušen nebo vyprovokován.

 

Pravděpodobnost, že k takové situaci dojde,

lze snížit respektováním doporučených

pravidel chování v oblastech, kde se medvědi vyskytují. V již nastalé situaci pak může vhodná

(či nevhodná) reakce člověka rozhodnout

o výsledku setkání. Medvěd je zvíře, které

se řídí svými instinkty a okamžitými náladami -

v těchto situacích tedy musí být člověk tím uvědomělejším, kdo vhodně a přiměřeně zareaguje. 

Ru (перевод)

 

Если вы встретили в дикой природе

медведя, это не означает, что на вас автоматически нападут. Медведи

не воспринимают человека как свою добычу, и, если имеют возможность, избегают встреч с ним. В большинстве случаев медведь при встрече с людьми сразу же уходит. 

 

Медведи могут представлять проблемы, если привыкают к присутствию человека

и пище, которую люди оставляют. В первую очередь это может произойти у хижин

в горах, около рекреационных зон либо просто вблизи леса, где водятся медведи. Благодаря своему превосходному обонянию медведь с большого расстояния чует пахучие отходы (например, пищевые отбросы). Если медведь обнаружил

такой легкодоступный источник пищи,

он постарается использовать его

в максимально возможной мере. Быстро привыкает возвращаться к такому месту

и при этом теряет природную осторожность.      

До конфликта может дойти, если медведь чувствует угрозу при близкой встрече

с человеком, прибегает к самозащите,

когда его застали врасплох, либо, если

он был потревожен или спровоцирован. 

Вероятность подобной ситуации можно снизить соблюдением рекомендованных правил поведения в районах, где обитают медведи. В том случае, если человек уже оказался в этой ситуации, только его надлежащая (или не надлежащая) реакция может решить исход встречи. Медведи –

это животные, ведомые своими инстинктами и условными рефлексами – в этой ситуации только человек может повести себя правильно и разумно.